Het verstelbare renovatie putje dat niet verstopt!

Voordelige douche renovatie zonder problemen

Renovatie putje met eigen, verstelbare sifon voorkomt verstoppingen
Nu is het  e i n d e l i j k  mogelijk om uw douche opnieuw laten betegelen zónder dat u de bestaande afvoer moet verwijderen. De Nieuwe Water-Weg plaatst u heel eenvoudig over de oude afvoer. Het deksel van de oude afvoer is niet meer nodig. Zo voorkomt u ook verstoppingen. Een kind kan de was doen.

Vervangend deksel
Heeft u al een renovatieputje zónder eigen sifon laten installeren en verstopt dat? Plaats dan ons vervangende deksel in het frame van uw renovatieputje. Zo eenvoudig is het!

Winkelwagen

Verzenden van uw bestelling

Als het bestelde artikel op voorraad is, wordt het binnen 2 werkdagen, na ontvangst van uw betaling, per reguliere post verstuurd. Kosten voor verzending zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelde goederen. Deze worden zorgvuldig ingepakt voor verzending. Het transport is echter geheel voor uw eigen risico.

Retouren
Als het bestelde artikel u niet bevalt, stuurt u het binnen 14 dagen aan ons retour. Het artikel moet overduidelijk ongebruikt zijn. De retour verzendkosten zijn voor uw rekening. Wij zullen na ontvangst van het geretourneerde artikel het aankoopbedrag binnen 10  werkdagen aan u terugstorten.

De Nieuwe Water-Weg

Het verbeterde renovatieputje, ontwikkeld én gepatenteerd door

van Goed naar Beter

Uit eigen ervaring bleek dat er geen goede en voordelige oplossing bestond voor het oude doucheputje, bij het renoveren van een al eerder betegelde douchevloer. Zo ontstond het idee voor een betere en goedkope oplossing. Er werd een prototype gemaakt, dat meteen erg aansloeg en nu in volle productie is.

Van Goed naar Beter is een handelsnaam van:

Handelsonderneming Delahay Heeze
Somerenseweg 36
5591 JW Heeze
06-16463319

Neem contact met ons op
Info@renovatieputje.nl
www.renovatieputje.nl

Dealers en aannemers
U wilt ons gepatenteerde douche renovatie putje De Nieuwe Water-Weg opnemen in uw eigen assortiment?
Of gaat u ons doucheputje vaak gebruiken bij een doucherenovatie die u voor derden uitvoert?
Neem dan contact met ons op en vraag naar onze speciale voorwaarden!

Dealers en aannemers

Gaat u ons doucheputje vaak gebruiken bij een doucherenovatie die u voor derden uitvoert?
Neem dan contact met ons op voor onze speciale voorwaarden!
Uw betaling is veilig
Wij maken gebruik van iDeal. Zo betaalt u op dezelfde manier als waarop u uw

eigen bankzaken regelt. Uw betaling wordt altijd met uw eigen bank geregeld,

via een beveiligde SSL-verbinding.

Uw privacy
Uw persoonlijke gegevens, die u op onze website De Nieuwe Water-Weg invoert, worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Uw gegevens worden door ons nooit aan anderen ter beschikking gesteld of gepubliceerd. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat dit buiten ons medeweten toch gebeurt. Alleen wanneer u dit expliciet aangeeft, zullen wij u, na aankoop van een artikel, benaderen via post, e-mail of telefoon.
Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 1 In het onderstaande zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden opgenomen van Handelsonderneming Delahay Heeze, hierna: Leverancier. De wederpartij wordt hieronder steeds aangeduid als: Koper. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Leverancier zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 De algemene voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend en Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van Koper door Leverancier. Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Leverancier dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  Dit geldt alleen voor zendingen binnen Nederland. Voor buitenlandse zendingen wordt Koper verzocht contact op te nemen met Leverancier.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf via Ideal (internetbankieren).
3.3 Indien Koper met enige betaling in gebreke is, is Leverancier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Leverancier.

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alleen als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat, zal hiervan worden afgeweken. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de door Koper opgegeven plaats en op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Koper over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 KOPER dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Leverancier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Leverancier garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De kosten voor retourzendingen en voor zendingen van vervangende producten zijn voor rekening van Koper.
7.3 Indien Koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft deze als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Leverancier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Koper komen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Leverancier producten aan de afnemer levert, is Leverancier nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de consument schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Leverancier na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Leverancier in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Leverancier, dan wel tussen Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Leverancier.

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leverancier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van bestelling van Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien Koper aan Leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is Leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Koper aan Leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan diens bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Leverancier deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) van Koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.